Sürdürülebilirlik Politikası
Bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde iş süreçlerini şekillendiren Alim Grup, tüm üretim tesislerinde çevresel olumsuz etkilerin asgariye indirilmesini ve uluslararası standartlarda iş sağlığı ve kültürünün kurumsallaşmasını temel öncelikleri arasında görmektedir. Küresel bir marka olma hedefinin sağladığı vizyon çerçevesinde Alim Grup, kurumsal organizasyondan tedarik zincirine, üretimden satışa kadar tüm iş süreçlerini toplam kalite yaklaşımı çerçevesinde ele almakta ve sürekli gelişimi hedeflenmektedir. 
 
Günümüz dünyasında, iyice sınırlı hale gelen kaynakların üretim ve tüketimde daha etkin ve yararlı kullanılması konusu bir tercihten öte, zorunluluk haline dönüşmüştür. Üretim ve tüketim hızının getirdiği sonuçlar; tedarikten üretime, tüketimden geri-dönüşüme kadar tüm iş süreçlerinde, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Tüm iş süreçlerinde verimlilik ve etkin kaynak kullanımını temel alan sürdürülebilirlik yaklaşımı, tüm şirketler için kilit konumdadır.
 
Doğal kaynaklara zarar vermeden faaliyet yürütmeyi kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri arasında gören Alim Grup, çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, yatırım ve büyüme politikaları açısından ön koşul olarak kabul etmiştir.